Osnovno Uciliste Elpida Karamandi

          ОУ"Елпида Караманди"-  Битола  е  лоцирано  во  МЗ "Васко Карангелевски", на истоимената улица и ги опфаќа учениците од  таа месна заедница и дел од МЗ"Јонче Мурџевски"- Битола, која го опфаќа населението во населбата Нова Битола.
          Во состав на Училиштето работи подрачното осумгодишно училиштето во с. Цапари ја опфаќа популацијата од подрачјето на селата: Цапари, Ротино, Рамна, Горно Српци, Лера, Кажани, Доленци, Ѓавато и Маловиште и подрачното четиригодишно училиште во с. Доленци ги опфаќа учениците од албанска националност кои своето натамошно образование претежно го продолжуваат во ОУ,,Гоце Делчев”- Битола, во паралелките на албански наставен јазик.