ред. бр. Предмети Наставник
1 Македонски јазик Јанакиевска Маја
2 Петковска Сузана
3 Поповска Искра
4 Стефановска Лилјана
5 Математика Аспровска Елена
6 Василевска Наташа
7 Горѓиева Наумовски Анета
8 Ставрески Михајло
9 Англиски јазик Јанкуловска Александра
10 Китановска Биљана
11 Кузевска Едита
12 Тасковска Џенет
13 Поповска Искра
14 Германски јазик Димеска Лилјана
15 Митковска Билјана
16 Француски јазик Зарков Симона
17 Ликовно образование Маркоска Славица
18 Музичко образование Микаровски Драган
19 Природни науки Мирчева Лилјана
20 Техничко образование Лазаревска Дијана
21 Информатика Гошевски Сашко
22 Географија Швигир Душко
23 Стојани Тако
24 Историја Стојани Тако
25 Николовска Ирина
26 Етика Трифуновски Пеце
27 Граѓанско образование Стојани Тако
28 Брзовска Снежана
29 Биологија/Хемија Гошевска Гордана
30 Ристовски Благој
31 Физика/Иновации Илијовска Ана
32 Етика на религиите Крстевски Златко
33 Физичко и здравствено образование Белџигеровска Соња
34 Димовска Дона
35 Илиевски Иван
36 Јазик и култура на Власите Лекоска Вера
37 Македонски јазик за учениците од другите заедници Шабановски Тофик
38 Одделенски наставник Бајрамовска Шукрие
39 Дамевска Весна
40 Докулевска Марина
41 Здравковска Жанета
42 Јовановски Иле
43 Јовеска Јулијана
44 Јошевска Лилјана
45 Јошевска Фанче
46 Кораќ Фетије
47 Мицевска Маја
48 Наумовска Ивана
49 Наумовска Мери
50 Начовска Славица
51 Огненовска Магдалена
52 Станковска Марија
53 Танчевска Јасмина
54 Тасевска Гордана
55 Трајковска Елена
56 Угриновска Гордана